Basting Spoon 13″ S/S

SKU: WN091

Basting Spoon 13″ S/S

SKU: WN091 UPC: 812944004415